Genesis 2:19

De Here God had uit de grond alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht gevormd en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. De naam die hij koos, zou voor altijd hun naam blijven.

Strong

H4480H127H3068H430H3335H3605H2416H7704H5775H8064H935H413H121H7200H4100H7121H834H5315H1931H8034

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
Yahweh Elohim had formed from the ground every animal of the field and every flyer of the heavens; and He brought each one to the human to see what he would call it. And whatever the human would call it, each living soul, that was its name.Yahweh Elohim had uit de grond elk dier van het veld en elke vlieger van de hemel gevormd; en Hij bracht iedereen naar de mens om te zien hoe hij het zou noemen. En hoe de mens het ook zou noemen, elke levende ziel, zo heette het.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And furthermore Yahweh Elohim, having formed from the ground all field life and every flyer of the heavens, He is also bringing it to the human to see what he will call it. And whatever the human living soul is calling it, that is its name.
En bovendien Yahweh Elohim, die al het veldleven en elke vlieger van de hemel uit de grond heeft gevormd, brengt het ook naar de mens om te zien hoe hij het zal noemen. En hoe de menselijke levende ziel het ook noemt, zo heet het.

King James

EngelsVertaling
And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.En uit de grond formeerde de HERE God alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht; en bracht ze bij Adam om te zien hoe hij ze zou noemen: en wat Adam ook elk levend wezen noemde, dat was de naam ervan.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn.TheWord

Herziene Statenvertaling

De HEERE God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn.

Naardense bijbel

De Ene, God, formeert uit de –rode– grond alle wildleven van het veld en alle gevogelte van de hemel en brengt het tot de –rode– mens om te zien wat die daartegen zal roepen; en al wat hij daartegen roept, de –rode-mens met een een levende ziel, dát is zijn naam.

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: En de Here God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds en al het gevogelte des hemels. Ook bracht Hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou; en zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten.
WV: Toen boetseerde Jahwe God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht, en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze noemen zou: zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.
HB: De Here God maakte uit het stof dieren en vogels en bracht ze bij de mens om te zien hoe hij ze zou noemen. De naam die hij koos, zou voor altijd hun naam blijven. Maar geen van deze dieren was geschikt als helper voor Adam.