Genesis 2:16

En de Here God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,

Strong

H3068H430H6680H5921H120H559H4480H3605H6086H1588H398

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
And Yahweh Elohim instructed the human, saying: From every tree of the garden you may eat, yea eat.En Jahweh Elohim onderwees de mens, zeggende: Van elke boom in de tuin mag je eten, ja eten.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And instructing is Yahweh Elohim the human, saying, “From every tree of the garden, you are to eat, yea, eat.En onderwijzend is de Heer Elohim, de mens, die zegt: “Van elke boom in de tuin moet je eten, ja, eten.

King James

EngelsVertaling
And the LORD God commanded the man, saying, Of every tree of the garden thou mayest freely eat:En de HEERE God gebood de mens, zeggende: Van elke boom in de hof mag gij vrij eten:

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;

Herziene Statenvertaling

En de HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof mag u vrij eten,

Naardense bijbel

De Ene, God, gebiedt over de –rode– mens en zegt: van alle geboomte in de hof mag je eten en eten;

Versverwijzingen

Opmerkingen

NBG: En de Here God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,
WV: En Jahwe God gaf de mens dit gebod: `Van al de bomen in de tuin moogt ge vrij eten,
HB: Maar Hij waarschuwde de mens: ‘Je mag van alle bomen in de hof eten,