Genesis 2:2

Op de zevende dag had God zijn werk dat hij had gedaan voltooid en Hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij had gedaan.

Strong

H7637H3117H430H3615H4399H834H6213H7673H4480H3605

Concordant Literal Version (second revision)

EngelsVertaling
On the sixth day Elohim finished His work that He had made; and He ceased on the seventh day from all His work that He had made.Op de zesde dag voltooide Elohim Zijn werk dat Hij had gemaakt; en Hij hield op de zevende dag op met al Zijn werk dat Hij had gemaakt.

Concordant Literal Version 2003

EngelsVertaling
And finishing is the Elohim, on the sixth day, His work which He does. And ceasing is He on the seventh day from all His work which He does.En het einde is de Elohim, op de zesde dag, Zijn werk dat Hij doet. En Hij houdt op de zevende dag op van al Zijn werk dat Hij doet.

King James

EngelsVertaling
And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.En op de zevende dag beëindigde God zijn werk dat hij had gemaakt; en hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij had gemaakt.

Das Konkordante Neue Testament (KNT)

DuitsVertaling

Statenvertaling

Als nu God op den zevenden dag volbracht had Zijn werk, dat Hij gemaakt had, heeft Hij gerust op den zevenden dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

Herziene Statenvertaling

Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.

Naardense bijbel

God voltooit op de zevende dag zijn werk dat hij heeft gedaan; hij houdt sabbat op de zevende dag van al zijn werk dat hij heeft gedaan.

Versverwijzingen

Éxodus 20:11 (Statenvertaling)
Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.

Éxodus 31:17 (Statenvertaling)
Hij zal tussen Mij en tussen de kinderen Israëls een teken in eeuwigheid zijn; dewijl de HEERE, in zes dagen, den hemel en de aarde gemaakt, en op den zevenden dag gerust en Zich verkwikt heeft.

Deuteronomium 5:14 (Statenvertaling)
Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN, uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw os, noch uw ezel, noch enig van uw vee, noch de vreemdeling, die in uw poorten is; opdat uw dienstknecht, en uw dienstmaagd ruste, gelijk als gij.

Hebreeën 4:4 (Statenvertaling)
Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust.

Opmerkingen

De Concordant Literal Version spreekt hier over de zesde dag, waarschijnlijk omdat ze er vanuit gaan dat God reeds op de zesde dag gereed kwam met zijn werk. Er is gekozen om de grondtekst te volgen en en het Hebreeuwse zevende (H7637) te gebruiken, maar vanuit een concluderend perspectief.